×

Design Talk: New Technologies, Old Techniques – Evolving Craft & Design

Categories
Program Digitalt Konst & design Samhälle

PROGRAMME IN ENGLISH BELOW

Tid: tisdag den 8 februari, 2022, kl. 18.00-18.45.
Plats: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
Anmälan: via denna länk (samma som för vernissagen)
Språk: engelska
Panelister: Milla Vaahtera, Laura Pehkonen, Kerstin Wickman, Nina Westman
Moderator: Lotta Ahlvar
Information: Karin Zilliacus, karin.zilliacus@finlandsinstitutet.se, tel +46 73 532 51 65

Det sker en spännande utveckling inom den finländska designscenen då formgivarna nu överger den traditionella funktionalismen och minimalismen till fördel för den revolutionerande lekfullheten och skulpturaliteten.

Formgivarens förändrade yrkesroll, det nya formspråket samt nya och traditionella produktionsformer diskuteras av de finländska konstnärerna och formgivarna Milla Vaahtera och Laura Pehkonen, samt designkännaren Kerstin Wickman och konstnären och adjunkten Nina Westman, i ett samtal lett av Lotta Ahlvar.

Skoj är ledstjärnan för det nya formspråket (”form follows fun”). Traditionella hantverkssätt och nutida teknologier sammanflätas i både hållbara och nydanande konstnärliga uttryck. I sin tur uppstår småskaligt designercentrerat skapande som ett ekologiskt alternativ till massproduktion. Hur syns det här i det konstnärliga skapandet? Är collectible design den nya normen och är den verkligen tillgänglig för alla? Och vilka konsekvenser har den rådande pandemin egentligen haft för det konstnärliga uttrycket?

Vänligen observera att samtalet sker på engelska. Varmt välkommen! Samtalet sker i samband med vernissagen av utställningen Serving Sculpture – Renewal of Finnish Craft & Design som dukar upp ett rikligt bord med smakbitar av ny finländsk design. Utställningen är öppen för allmänheten i Finlandsinstitutets galleri 9/2-2/4 2022. Läs mer om utställningen här.

Varmt välkommen!

Panelister

Lotta Ahlvar är designstrateg, styrelseproffs och rådgivare främst inom kreativa och kulturella näringar. Lotta är utbildad designer vid Beckmans College of Design, tidigare vd på Svenska Moderådet AB och Handarbetes Vänner. Hon är också en flitigt anlitad föreläsare, bland uppdragsgivarna märks institutioner, skolor, museer och näringslivet.

Nina Westman är en konsthantverkare som arbetar i glas, med en bakgrund inom scenkonst och har i flera år drivit en stats- och regionfinansierad glascirkus, Circus Glass Royale. Hon är medlem i kooperativet blås & knåda, är en av medlemmarna i den feministiska glasgruppen BOOM! och är lärare och kursansvarig för glasutbildningen på Konstfack. Nina är representerad i USA av det NY-baserade galleriet Culture Object. 

Kerstin Wickman är professor emeritus i design- och konsthantverkshistoria på Konstfack. Hon har föreläst om design och konsthantverk sedan slutet av 1960-talet runt om i världen. Hon ingick under flera decennier i tidskriften Forms redaktion och har medverkat i ett trettiotal böcker om design och konsthantverk. Kerstin har flera styrelseuppdrag bakom sig och sitter nu i styrelsen för Carl Malmstens Hantverksstiftelse. Hon är även ledamot i Designakademin samt hedersledamot i Konstakademin.

Milla Vaahtera är en designer och konstnär som är mest känd för sina verk i serien Dialog, som består av mobiler och stabiler, framställda av fritt blåst glas och handbearbetad mässing. Via mobilerna studerar Vaahtera människans relation till sin egen kropp och sexualitet. Hennes verk har ställts ut på flera utställningar, gallerier och museer internationellt, inklusive bland annat Design Museum Helsinki, Artek Helsinki, Lokal Helsinki, och UU Market.

Laura Pehkonen är keramiker- och bildkonstnär. Det centrala i hennes verk är skapandet av abstrakta och unika verk som använder och kombinerar olika konst- och hantverkstekniker. Hon utforskar kontraster och proportioner, rytm och balans, och känslan av närvaro. Lauras verk ingår bland annat i samlingar hos Helsingfors konstmuseums (HAM), Esbo museum för modern konst (EMMA) och Statens konstkommission / Finlands nationalgalleri.

PROGRAMME IN ENGLISH

When: Tuesday 8th of February, 2022 18.00-18.45.
Where: Finlandsinstitutet, Sibeliussalen, Snickarbacken 4, Stockholm
To participate: register via this link (same as for the vernissage)
Language: English
Moderator: Lotta Ahlvar
Contact (information): Karin Zilliacus, karin.zilliacus@finlandsinstitutet.se, tel +46 73 532 51 65
 

There is an exciting development happening within Finnish design, as designers are shifting from traditional functionalism and minimalism towards a revolutionizing style, where the focus is more on the sculptural aspect and a sense of playfulness.

Fun is the prime focus in the new design language (“form follows fun”). Traditional craftmanship and new technologies intertwine into a sustainable and innovative artistic expression, out of which a small-scale design focused creativity is born, challenging the norm of mass-production and offering an ecological alternative.

How is this visible in the creative process of the artist? Is collectible design in fact the new norm and is it accessible to everyone? And what are the consequences of the pandemic on the artistic expression?

Join us as we get to learn more about the new language of design in connection to traditional forms of production, as well as the evolving professional identity of artists. In connection to the opening of the exhibition, Serving Sculpture – Renewal of Finnish Craft & Design, we will host a discussion with the Finnish artists and designers Milla Vaahtera and Laura Pehkonen, design connoisseur Kerstin Wickman and art lecturer Nina Westman. The discussion will be led by Lotta Ahlvar.

Please observe that the Design Talk will be held in English. Welcome! The conversation is in connection to the opening of the exhibition Serving Sculpture ­ – Renewal of Finnish Craft & Design. The exhibition is open to the public at the Finnish Institute in Stockholm, between 9/2-2/4 2022. Find out more about the exhibition here.

Warmly welcome!

The panel

Lotta Ahlvar is a design strategist, board professional and advisor, mainly in the creative and cultural industries. Lotta is a trained designer from Beckmans College of Design, the former CEO of Svenska Moderådet AB and Handarbetes Vänner. She is also a frequently hired lecturer. Her clients include institutions, schools, museums as well as the business community.

Nina Westman is an artisan who works in glass, with a background in performing arts. She has, for several years, run a state- and region-funded glass circus, Circus Glass Royale. She is also a member of the cooperative blås & knåda, one of the members of the feminist glass group BOOM! and a teacher and course coordinator for the glass education program at Konstfack. Nina is represented in the USA by the NY-based gallery Culture Object.

Kerstin Wickman is Professor Emeritus of Design and Craft History at Konstfack. She has been lecturing globally on design, arts and crafts since the late 1960s. She was part of the editorial board of the magazine Forms for several decades and has contributed to approximately thirty books on design and crafts. Kerstin has held several board assignments and is currently on the board of the Carl Malmsten Crafts Foundation. She is also a member of the Design Academy and an honorary member of the Swedish Academy of Fine Arts.  

Milla Vaahtera is a designer and artist best known for her series of pieces called Dialog. A series that consists of mobiles and stables, made of free-blown glass and hand-crafted brass. The themes of her works extend from body image and sexuality to intuition and dialogues in the creative process. Her work has been exhibited at several exhibitions, galleries and museums internationally, including Design Museum Helsinki, Artek Helsinki, Lokal Helsinki and UU Market.

Laura Pehkonen is a ceramic and visual artist. At the heart of Pehkonen’s work is the creation of abstract unique works using and combining arts and crafts techniques. She explores contrasts and proportions, rhythm and balance as well as the feeling of presence. Laura’s works are included in collections at the Helsinki Museum of Art (HAM), the Espoo Museum of Modern Art (EMMA) and the National Gallery of Finland.