×
Dekorativ bild, böcker i bokhyllan

Nationellt resursbibliotek

Kungliga biblioteket (KB) har från 2021 ett treårigt uppdrag att utveckla resursbibliotek för landets nationella minoriteter. Finlandsinstitutets bibliotek är resursbibliotek för det finska språket.

I uppdraget som resursbibliotek ingår bland annat att stödja landets kommuner och folkbibliotek i arbetet med minoritetsspråket finska. Stödet är främjande och konsultativt, meningen är att det ska stärka kommunernas biblioteksverksamhet, inte att kommunerna ska få ett minskat ansvar.

Resursbiblioteken ska främja medieförsörjning på de nationella minoritetsspråken och arbetet ska ha ett särskilt fokus på tillgång till litteratur för barn och unga.

Finlandsinstitutets bibliotek är landets enda specialbibliotek när det gäller litteratur på det största av de fem nationella minoritetsspråken. Biblioteket omfattar ca 20 000 medier och personalen har specialkunskap inom finsk och sverigefinsk litteratur. Bibliotekets bokråd sammanställer listor över nyutkommen finskspråkig litteratur för att underlätta bokinköpen för övriga bibliotek.

Biblioteket erbjuder finskspråkiga bokpaket för läsecirklar. Paketet innehåller åtta exemplar av samma bok. Dessa paket lånas ut till hela landet. Kontakta biblioteket för mer information om våra bokpaket.

Bibliotekets böcker och andra medier kan inte beställas till andra bibliotek via fjärrlån.  De undantag som finns är:

  • Inom Stockholms län finns möjlighet att beställa och återlämna lån till länets folkbibliotek.
  • Bokpaket för finskspråkiga läsecirklar lånas ut till hela landet.

Vill du komma i kontakt med oss angående uppdraget?
Kontakta:

Eeva Östberg
Bibliotekschef
08-545 212 08
eeva.ostberg@finlandsinstitutet.se

Linda Åkerlund
Barn- och ungdomsbibliotekarie
073-674 78 79
linda.akerlund@finlandsinstitutet.se

Läs mer om uppdraget som resursbiblioteket på Kungliga bibliotekets webbplats.